Portsmouth Naval Ship Yard

 

Former Apparatus

 
Unit #
Year
Make
Pump
Tank
Aerial
Job #
30 Hazmat 81 1999 Pierce Saber N/A N/A N/A #10020/ED020
30 Ladder 81 1997 Pierce Arrow N/A N/A 105' #EA669