South Hirsham

 

Former Apparatus

Engine 2

1968 Mack CF600