U.S. Navy Shipyard (Hingham)

 

Former Apparatus

Engine

1942 Mack