Hudson

 

 
Unit #
Year
Make
Pump
Tank
Aerial
Job #
C-3 2021 Ford F-350 N/A N/A N/A
C-4 2008 Ford F-550 125 200 N/A
Engine 1 2006 E-One Typhoon 1250 970/30 N/A #131581
Engine 4 2018 E-One Typhoon 1500 1000/30B N/A #141728
Rescue 1 2016 E-One Cyclone N/A N/A N/A #140180
Tower 1 2005 E-One Cyclone II N/A N/A 95' #129479