Maine Air National Guard

 

Chief 2

2005 Chevy Suburban

Crash 3

2011 International/KME

Crash 5

2015 KME P-23

Crash 6

2006 Oshkosh P-19H

Crash 7

2011 Ford F-550/Pierce

Engine 11

2014 E-One Typhoon

Tanker 8

1994 International/WestMark